Transcript

Royal African Company Slaves
- Men, Women and Children
BT 6/1


image  
State and Condition of Cape Coast Castle April 1771.
List of the Company's Slaves contin[ue]d.
No.
Names
Employment
Age
Condition
36.
Quashee Doctors Boy 7. Good
37.
Accramah Bricklayer 30. D[itt]o
38.
Coffee Labourer 22. D[itt]o
39.
Maddie D[itt]o 65. Super[anuate]d
40.
Ashun Carpenter 19. Good
41.
Coffee Berraboe Slaves Doctor 31. D[itt]o
42.
Coffee Labourer 7. D[itt]o
43.
John Armourer 30. D[itt]o
44.
Bonnetta Sailor 76. Super[anuate]d
45.
Allah Carpenter 19. Good
46.
Asiphrie Bricklayer 19. D[itt]o
47.
Bundy D[itt]o 19. D[itt]o
48.
Aperacu D[itt]o 21. D[itt]o
49.
Finn Smiths Boy 15. D[itt]o
50.
Cacoo Bricklayer 23. D[itt]o
51.
Amoy Gunners Mate 31. D[itt]o
52.
Quabino Carpenter 14. D[itt]o
53.
Aggin Carpenters Boy 8. D[itt]o
54.
Ohuniah Carpenter 16. D[itt]o
55.
Quamino Cook 14. D[itt]o
56.
Battamah Gardner 31. D[itt]o
57.
Quacoe Drummer 41. D[itt]o
58.
Bynce Hall Boy 11. D[itt]o
59.
Allah D[itt]o 19. D[itt]o
60.
Coffee Carpenter 11. D[itt]o
61.
Coffee Bricklayer 13. D[itt]o
62.
Dye Smith 14. D[itt]o
63.
Light gay Stone Blower 40. Blind
64.
Coffee Smith 19. Good
65.
Ashun Bricklayer 17. D[itt]o
66.
Coffee Smith 17. D[itt]o
67.
Allah Labourer 10. D[itt]o
68.
Quashie Necessary Man 61. Super[anuate]d
69.
Aduam Carpenter 9. Good

State and Condition of Cape Coast Castle April 1771.
List of the Company's Slaves contin[ue]d.
No.
Names
Employment
Age
Condition
138.
Adadie Hall Boy 9. Good
139.
Quamino Dick Hall Servant 63. Super[anuate]d
140.
Coffee Dick Cooper 17. } Good
141.
Berraboe D[itt]o 22 }
142.
Quamino D[itt]o 22 }
143.
Gahtie D[itt]o 16. }
144.
Mammy Swish Maker 57. Indifferent
145.
Ashun D[itt]o 57. D[itt]o
146.
Mensah Swimming Boy 11. } Good.
147.
London Sailor 29. }
148.
Adjumacon Chappel Servant 26 }
149.
Quabino Bynin Labourer 21. }
150.
Quabino Mundie D[itt]o 15. }
151.
Ashun Smith 51. }
152.
Budue Labourer   }
153.
Cudjoe D[itt]o   }
154.
Sarah D[itt]o   }
155.
Boy D[itt]o   }
156.
Budue Hall Boy 9. }
157.
Aouchie Canoeman 39. }
158.
Appa D[itt]o 31. }
159.
Tuttoo D[itt]o 25. }
160.
Cudjoe D[itt]o 29. }
161.
Quacoe D[itt]o 37. }
162.
Accra D[itt]o 35. }
 
Women.
     
1.
Ajua & 1. child Labouress 51. Indifferent
2.
Matrima D[itt]o 61. Insane
3.
Tuttaway D[itt]o 5. Good
4.
Effebah Prapra Woman 37. D[itt]o
5.
Aquishebah D[itt]o 61. Super[anuate]d
6.
Abbacumah D[itt]o 41. Good
7.
Tutta Aquishebah Labouress 8. D[itt]o
8.
Quishebah D[itt]o 61.

Super[anuate]d


State and Condition of Cape Coast Castle April
List of the Company's Slaves contin[ue]d.
No.
Names Employment Age Condition
9.
Agguabah & 2 Child[re]n Labouress 57. } Good
10.
Allah Cumah D[itt]o 37. }
11.
Effebah D[itt]o 37. }
12.
Ambah & 1 Child D[itt]o 25. }
13.
Ashee D[itt]o 7. }
14.
Effeway D[itt]o 28 }
15.
Yeffebah D[itt]o 71. Super[anuate]d
16.
Tutteway D[itt]o 9. } Good
17.
Ajua D[itt]o 46 }
18.
Aggubah & 1 Child } Papra Women 31 }
19.
Aquishebah 2. D[itt]o } 25. }
20.
Ambah 2. D[itt]o } 41. }
21.
Aquishebah 1. D[itt]o } 51. }
22.
Aquishebah Accun } 10. }
23.
Ambah & 1 Child } 17. }
24.
Effebah } 61. }
25.
Euccoah } 19. }
26.
Abbah } 57. Indifferent
27.
Eubah } 7. Good
28.
Abbah } 6. D[itt]o
29.
Betto } 80. Super[anuate]d
30.
Ducue } 6. Good
31.
Deddie, & 2 Child[re]n } 46. Indifferent
32.
Abinnebah 4. Child[re]n } 41. } Good
33.
Quishebah } 10. }
34.
Aoutchie } 21. }
35.
Abinnebah Washerwoman 42 }
36.
Euhubah 2. Child[re]n Labouress 46 }
37.
Ambah D[itt]o 73. Super[anuate]d
38.
Ashow D[itt]o 40. Good
39.
Yafforduah D[itt]o 47. Indifferent
40.
Ajuah Washerwoman 42. Indifferent


back to top back to top