Archive Service Accreditation and Covid-19

Archive Service Accreditation and Covid-19

(See below for statement in Welsh)

In response to queries, the Archive Service Accreditation programme partners and governing committee want to update award holders and applicants as to how the programme will respond to public health measures against the outbreak of Covid-19. Above all, we do not want accreditation to be an additional concern at a time when archive service management and planning is under considerable strain.

Exceptional service reductions and closures

We recognise that accredited archive services have already been required to close for periods under public health guidance, or as a result of individual institutional risk management. We have also had enquiries from services undertaking contingency planning for long-term closure scenarios. If services re-open after a closure period, it is likely they will need to reduce their offer if staff are unable to come to work due to health concerns or caring responsibilities, or are re-deployed by parent organisations, and to allow for safe social distancing respecting individual service situations.

We want to reassure all award-holders that we recognise the current circumstances are exceptional, and that reduced service due to the pandemic will not affect accreditation status. As this may be prolonged, services should plan to review reduced service periodically to understand its impact on stakeholders.

Arrangements for new applications and assessments

Although the programme remains open, issues of safe travel, site closure and the business change implications of the Covid-19 situation can affect the ability to assess any new applications for Archive Service Accreditation.

Any archive services intending to apply for Archive Service Accreditation are advised to contact their  home nation assessor body before making an application.

Arrangements for provisional awards, mid-point reviews and reapplication from award holders

The programme remains open for scheduled reviews and retention of awards, including full re-applications from existing award holders. The impact of the pandemic on the service will be explored as part of the assessment. If changes require a site visit, as with new applications decisions may need to be postponed.

We recognise that some archive services will have reduced staffing during the outbreak, and will not have capacity to meet their scheduled submission date. Please let your assessor body know if this is the case, stating whether you need a time-limited extension or an extension for the duration of the outbreak. Your accreditation status will not be affected if you need to postpone a review in these circumstances.

Possible future schedule changes

Some of the provisions above may mean applications come in at an irregular pace. Assessor body staff capacity will also be affected at times, so that assessment and award schedules may have to change. We will keep you fully informed if so, and your accreditation status will not be affected. If a backlog of cases develops during or at the end of the current restrictions, we may take some time to clear it. We hope you will bear with us in getting back to normal service.

Achrediad Gwasanaethau Archifau a Covid-19

Mewn ymateb i ymholiadau, mae partneriaid rhaglen Achrediad Gwasanaethau Archifau a’r pwyllgor Llywodraethu am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ymgeiswyr a’r rheiny sydd eisoes ag achrediad ynghylch sut y bydd y rhaglen yn ymateb i fesurau iechyd cyhoeddus yn ymwneud â Covid-19. Yn fwy na dim, nid ydym am i achredu fod yn bryder ychwanegol arnoch ar adeg pan fo rheoli a chynllunio gwasanaethau archifau dan gryn straen.

Cwtogi a chau gwasanaethau mewn amgylchiadau eithriadol

Rydym yn cydnabod bod gwasanaethau archifau achrededig eisoes wedi gorfod cau am gyfnod o dan arweiniad iechyd cyhoeddus, neu o ganlyniad i reoli risg mewn sefydliadau unigol. Rydym hefyd wedi cael ymholiadau gan wasanaethau sy’n cynllunio wrth gefn ar gyfer senarios cau tymor hir. Os bydd gwasanaethau yn ailagor ar ôl cyfnod cau, mae’n debygol y bydd angen iddynt leihau’r hyn y gallant ei gynnig os na all staff ddod i’r gwaith oherwydd pryderon iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, neu os cânt eu hadleoli gan sefydliadau rhiant, ac er mwyn sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol diogel wrth barchu sefyllfa gwasanaethau unigol. Rydym am sicrhau pawb sydd ag achrediad ein bod yn cydnabod bod yr amgylchiadau presennol yn eithriadol, ac na fydd llai o wasanaeth oherwydd y pandemig yn effeithio ar statws achredu. Gan y gallai hyn fod am gyfnod hir, dylai gwasanaethau gynllunio i adolygu’r gwasanaeth llai yn rheolaidd i ddeall ei effaith ar randdeiliaid.

Trefniadau ar gyfer asesu a cheisiadau newydd

Er bod y rhaglen yn parhau i fod ar agor, gall materion teithio diogel, cau safle a goblygiadau newid busnes oherwydd sefyllfa Covid-19 effeithio ar y gallu i asesu unrhyw geisiadau newydd am Achrediad Gwasanaethau Archifau.

Cynghorir unrhyw wasanaethau archif sy’n bwriadu gwneud cais am Achrediad Gwasanaethau Archifau i gysylltu â’u corff asesu gwlad gartref cyn gwneud cais.

Trefniadau ar gyfer dyfarniadau dros-dro, adolygiadau canol-cyfnod ac ailymgeisio

Mae’r rhaglen yn parhau i fod ar agor ar gyfer adolygiadau a drefnwyd a chadw achrediadau, gan gynnwys ailymgeisiadau llawn gan y rheiny sydd ag achrediad eisoes. Ystyrir effaith y pandemig ar y gwasanaeth fel rhan o’r asesiad. Os yw’r newidiadau yn gofyn am ymweld â’r safle, megis yn achos ceisiadau newydd, efallai y bydd angen gohirio penderfyniadau.

Rydym yn cydnabod y bydd llai o staff mewn rhai gwasanaethau archifau yn ystod y pandemig ac na fydd capasiti o bosibl i gyflawni erbyn y dyddiad cyflwyno a drefnwyd. Rhowch wybod i’ch corff asesu os yw hyn yn berthnasol i chi, gan nodi a oes angen estyniad arnoch yn ystod cyfnod y pandemig. Ni fydd eich statws Achredu yn cael ei effeithio os bydd angen i chi ohirio adolygiad o dan yr amgylchiadau hyn.

Newidiadau posibl i amserlenni yn y dyfodol

Gall rhai o’r darpariaethau uchod olygu y bydd ceisiadau yn cyrraedd yn afreolaidd. Bydd amharu ar adegau hefyd ar gapasiti staff y corff asesu, felly mae’n bosibl y bydd newid yn yr amserlenni asesu a dyfarnu achrediad. Byddwn yn eich hysbysu’n llawn os bydd hynny’n digwydd, ac ni fydd effaith ar eich statws Achredu. Os bydd achosion yn cronni yn ystod neu ar ddiwedd y cyfyngiadau cyfredol, efallai y bydd angen peth amser arnom i’w clirio. Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni geisio adfer y gwasanaeth arferol.